Privaatsuseeskirjad vastavalt määruse (el) 2016/679 art.-tele 13–14

Kasutajate edastatud andmete vastutav töötleja on Camozzi Automation OÜ, registrijärgne asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111, Eesti.

Vastutava töötlejana teie isikuandmete töötlemisel vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR”) ja selle kohaldamisel teatab Camozzi Automation AB. teile, et eespool nimetatud määrus näeb ette andmesubjektide kaitse seoses isikuandmete töötlemisega ning et see töötlemine põhineb õigsuse, seaduslikkuse, läbipaistvuse ning teie eraelu puutumatuse ja õiguste kaitse põhimõtetel.

Teie edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt ülalnimetatud määruse õigusnormidele ja nendes sätestatud konfidentsiaalsuskohustustele.

1. Andmetöötluse eesmärk: teie edastatud andmeid töödeldakse turunduseesmärkidel, müügiedendustegevuses ja selleks, et teavitada teid vastutavat töötlejat ning teisi grupisiseseid ettevõtteid puudutavatest uudistest, sündmustest ja eripakkumistest. 

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik; nende andmete esitamata jätmise korral on vastutaval töötlejal võimatu teie taotlust eespool nimetatud eesmärkidel töödelda.

2. Andmetöötlusmeetod: teie isikuandmeid võidakse töödelda käsitsi ja/või elektrooniliselt. 

Kogu töötlemine toimub vastavalt GDPR-i artiklites 6 ja 32 nimetatud meetoditele ning kooskõlas asjakohaste turvameetmete vastuvõtmisega.

3. Avalikustamine: teie andmeid saavad ülalkirjeldatud eesmärkideks töödelda ainult töötajad, kelle on selleks volitanud vastutav töötleja, kolmandad pooled või kontsernisisesed ettevõtted. Teie andmeid võidakse andmesubjekti esitatud taotluste alusel edastada välismaale (EL-i mittekuuluvatesse riikidesse), kui eesmärk hõlmab kontsernisiseseid ettevõtteid, kelle peakontor asub väljaspool EL-i.

4. Säilitusaeg: andmeid töödeldakse aja jooksul, mis on tingimata vajalik taotluses nimetatud eesmärkide saavutamiseks, ilma et see piiraks andmesubjekti õigusi, ja igal juhul mitte kauem kui 36 kuud pärast kogumist.

5. Vastutav töötleja: teie andmete vastutav töötleja on Camozzi Automation OÜ, registrijärgne asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111, Eesti.

6. Andmesubjekti õigused: Kasutajad võivad kasutada vastutava töötleja töödeldud andmete suhtes teatud õigusi; eriti vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklitele 15–21 on kasutajatel õigus:

  • pääseda juurde isikuandmetele;
  • kontrollida isikuandmeid ja nõuda nende parandamist;
  • saada isikuandmed eemaldatud (või kustutatud);
  • saada isikuandmete töötlemine piiratud;
  • saada isikuandmed teisaldatud;
  • keelata töötlemine;
  • esitada kaebus järelevalveasutusele (Eesti andmekaitseametile) või asuda kohtumenetlusse.

7. Kuidas oma õigusi kasutada?

Kasutajad saavad oma õigusi igal ajal kasutada, saates:

  • e-kirja aadressile: privacy@camozzi.ee
  • tähtkirja koos vastuvõtuteatisega aadressile: Camozzi Automation OÜ Osmussaare tn 8 Tallinn Harjumaa 13811 Eesti.