Catalogo

Kataloogid


Disegni 2D/3D

2D/3D

Privaatsuspoliitika vastavalt el-i määruse 2016/679 art.-le 13

Privaatsuspoliitika vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 13 (edaspidi „määrus“), viidates sellele veebisaidile sisenevate kasutajate isikuandmete töötlemisele.

 1. Vastutav töötleja

Kasutajate edastatud andmete vastutav töötleja on Camozzi Automation OÜ, registrijärgne asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111, Eesti.

 1. Kogutud andmete tüüp
 1. Navigeerimisandmed

Veebisaidi haldamiseks kasutatavad infosüsteemid ja programmid koguvad teatud isikuandmeid, mille edastamine on kaudselt seotud interneti sideprotokollide kasutamisega.

See andmekategooria hõlmab näiteks veebisaidiga ühendust loovate kasutajate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid.

 1. Kasutaja vabatahtlikult edastatud andmed

Veebisaidiga tutvumiseks ei pea kasutajad esitama mingeid isikuandmeid. E-kirjade valikuline, otsene ja vabatahtlik saatmine sellel veebisaidil näidatud aadressidele või jaotiste „Võtke meiega ühendust” ja „Karjääriplatvorm” kasutamine eeldab aga kasutaja aadressi ja asjakohaste sisestatud andmete hankimist, mida on vaja edastatud taotlustega edasi tegelemiseks.

 1. Küpsised

Selle veebisaidi kasutatavate küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege küpsiste eeskirju.

 1. Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Navigatsiooniandmeid (2. jao punkt a) kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • andmete ja teabe kogumiseks koondatud ja anonüümsel kujul ainult veebisaidi nõuetekohase toimimise kontrollimiseks;
 • andmete ja teabe kogumiseks veebisaidi (rämpsposti filtrid, tulemüürid, viiruste tuvastamine) ja selle kasutajate turvalisuse kaitsmiseks;
 • statistilise teabe saamiseks veebisaidi kasutamise kohta.

Kasutaja vabatahtlikult esitatud andmeid (2. jao punkt b) töötleb vastutav töötleja elektrooniliselt ja/või käsitsi ainult andmesubjekti saadetud teabevahetusega seotud eesmärkidel. Esitatud andmeid ei edastata kolmandatele pooltele ilma andmesubjekti selgesõnalise nõusolekuta töötlemiseks. Sellel veebisaidil olevate vormide „Võtke meiega ühendust” ja/või „Karjääriplatvorm” või e-kirjade spontaanse saatmise kaudu samas dokumendis toodud kontaktidel saadud andmeid töödeldakse ainult soovitud teenuse osutamiseks.

Veebisaidi vastaste hüpoteetiliste küberkuritegude korral võidakse vastutuse tuvastamiseks kasutada ka navigeerimisandmeid.

 1. Andmetöötlusmeetod

Kasutaja isikuandmete töötlemisel lähtutakse õigsuse, seaduslikkuse ja läbipaistvuse põhimõtetest, kasutades käsitsi ja/või elektroonilisi vahendeid, töötlemise eesmärkidega seotud organisatsiooniliste süsteemidega, mis tagavad andmete turvalisuse, terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse ja andmesubjekti õigused.

Vastu on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta andmeid isegi juhusliku hävimise või kadumise ning volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest.

Töötlemise võidakse teha elektroonilisi või automatiseeritud vahendeid kasutades või ilma. 

 1. Andmete avalikustamine

Lisaks vastutavale töötlejale võivad sellel eesmärgil volitatud sisetöötajad (haldus-, müügi-, õigusosakonna töötajad, süsteemihaldurid) pääseda teie andmetele töötlemiseks juurde.

Kogutud andmeid võidakse avaldada ka välistele pooltele (näiteks kolmanda poole tehniliste teenuste osutajatele, majutusteenuse pakkujatele, IT-ettevõtetele), kes on lõpuks määratud määruse artikli 4 lõike 1 punkti 8 kohaselt volitatud töötlejateks, kes tegutsevad vastutava töötleja nimel ja vastavalt antud juhistele, eranditult ainult ülalnimetatud eesmärkidega seotud tegevuste jaoks (näiteks internetiteenuse toimimise tagamiseks, teabe- ja sidesüsteemide haldamiseks).

 1. Andmete säilitamise periood

Navigatsiooniandmeid (2. jao punkt a) säilitatakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele aja jooksul, mis ei ole pikem kui on vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, mida on paremini kirjeldatud küpsiste laiendatud eeskirjades.

Vastutav töötleja töötleb kasutaja vabatahtlikult edastatud andmeid (2. jao punkt b) nõutud teenuse osutamiseks tingimata vajaliku aja jooksul, nagu on paremini kirjeldatud laiendatud eeskirjades.

 1. Andmete esitamine

Selle töötlemise raames kogutud navigatsiooniandmeid (2. jao punkt a) kasutatakse rangelt veebisaidi IT-halduseks. 

Isikuandmete vabatahtlik esitamine (punkti 2 alapunkt b) on valikuline ja selle eesmärk on üksnes kasutajate taotluste järgimine; seetõttu muudab vajalike andmete esitamata jätmine vastutava töötleja jaoks vastamise võimatuks.

 1. Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse vastutava töötleja peakontoris ja kohtades Euroopa Liidus, kus asuvad töötlemisega seotud pooled.

 1. Andmesubjekti õigused

Kasutajad võivad kasutada vastutava töötleja töödeldud andmete suhtes teatud õigusi; eriti vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklitele 15–21 on kasutajatel õigus:

 • pääseda juurde isikuandmetele;
 • kontrollida isikuandmeid ja nõuda nende parandamist;
 • saada isikuandmed eemaldatud (või kustutatud);
 • saada isikuandmete töötlemine piiratud;
 • saada isikuandmed teisaldatud;
 • keelata töötlemine;
 • esitada kaebus järelevalveasutusele (Eesti andmekaitseametile) või asuda kohtumenetlusse.
 1. Kuidas oma õigusi kasutada?

Kasutajad saavad oma õigusi igal ajal kasutada, saates:

 • e-kirja aadressile: privacy@camozzi.ee
 • tähtkirja koos vastuvõtuteatisega aadressile: Camozzi Automation OÜ Osmussaare tn 8 Tallinn Harjumaa 13811 Eesti.